15 سال است که در کنار شما هستیم...

تماس با ما

021-66086682-66158975-66158968

شنبه تا چهارشنبه

8 صبح تا 5 عصر

admin@matrisnegar.ir

جزئیات پروژه

 

سيستم حقوق و دستمزد پرسنلي

 

۱

اطلاعات پرسنلی

۲۳

دیسکت درمانی بازنشستگی

۴۵

لیست پس اندازها

۲

اطلاعات حقوقی پرسنل

۲۴

بستن فایل حقوقی

۴۶

لیست اضافه کاری

۳

تخصیص احکام پرسنل

۲۵

فیش حقوقی

۴۷

لیست پس انداز کارکنان دولت

۴

کارکرد و اضافه کار پرسنل

۲۶

ایمیل فیش حقوقی به پرسنل

۴۸

بیمه درمان گروهی

۵

تعريف وام های پرسنل

۲۷

روکش سند حقوق

۴۹

بیمه تکمیلی عمر

۶

تعريف ماموریت های پرسنل

۲۸

صدور سند حقوقی

۵۰

بیمه عمر

۷

تعريف مرخصی ها

۲۹

لیست حقوقی

۵۱

خدمات درمانی کارکنان دولت

۸

تعريف پس اندازهای پرسنل

۳۰

لیست معوقه ها

۵۲

خدمات درمانی بازنشستگان

۹

تعريف مزايا و کسورات

۳۱

لیست مغایرت ها

۵۳

بیمه های تامین اجتماعی

۱۰

اطلاعات بستگان پرسنل

۳۲

صورت ارسال وجه بازنشستگی

۵۴

لیست کسور بازنشستگی

۱۱

تنظیمات و صدور احکام گروهی

۳۳

لیست بانک

۵۵

ليست مالیات ها

۱۲

اصلاحیه احکام پرسنل

۳۴

اطلاعات پایه

۵۶

گزارشات پویا

۱۳

ارتباط با دستگاه کارت خوان

۳۵

انواع استخدام ها

۵۷

لیست استخدامی پرسنل

۱۴

محاسبات حقوق و دستمزد

۳۶

جداول مالیات