15 سال است که در کنار شما هستیم...

تماس با ما

021-66086682-66158975-66158968

شنبه تا چهارشنبه

8 صبح تا 5 عصر

admin@matrisnegar.ir

جزئیات پروژه

 

سيستم حقوق و دستمزد پرسنلي

 

۱

اطلاعات پرسنلی

۲۳

دیسکت درمانی بازنشستگی

۴۵

لیست پس اندازها

۲

اطلاعات حقوقی پرسنل

۲۴

بستن فایل حقوقی

۴۶

لیست اضافه کاری

۳

تخصیص احکام پرسنل

۲۵

فیش حقوقی

۴۷

لیست پس انداز کارکنان دولت

۴

کارکرد و اضافه کار پرسنل

۲۶

ایمیل فیش حقوقی به پرسنل

۴۸

بیمه درمان گروهی

۵

تعريف وام های پرسنل

۲۷

روکش سند حقوق

۴۹

بیمه تکمیلی عمر

۶

تعريف ماموریت های پرسنل

۲۸

صدور سند حقوقی

۵۰

بیمه عمر

۷

تعريف مرخصی ها

۲۹

لیست حقوقی

۵۱

خدمات درمانی کارکنان دولت

۸

تعريف پس اندازهای پرسنل

۳۰

لیست معوقه ها

۵۲

خدمات درمانی بازنشستگان

۹

تعريف مزايا و کسورات

۳۱

لیست مغایرت ها

۵۳

بیمه های تامین اجتماعی

۱۰

اطلاعات بستگان پرسنل

۳۲

صورت ارسال وجه بازنشستگی

۵۴

لیست کسور بازنشستگی

۱۱

تنظیمات و صدور احکام گروهی

۳۳

لیست بانک

۵۵

ليست مالیات ها

۱۲

اصلاحیه احکام پرسنل

۳۴

اطلاعات پایه

۵۶

گزارشات پویا

۱۳

ارتباط با دستگاه کارت خوان

۳۵

انواع استخدام ها

۵۷

لیست استخدامی پرسنل

۱۴

محاسبات حقوق و دستمزد

۳۶

جداول مالیاتی

۵۸

لیست محل خدمت پرسنل

۱۵

محاسبه معوقه

۳۷

مشخصات استخدامی

۵۹

لیست پرسنلی کارکرد

۱۶

محاسبه معوقات بازنشستگان

۳۸

مشخصات نظام اداری

۶۰

لیست استخدامی کارکرد

۱۷

سایر پرداختی ها

۳۹

تعاریف و تنظیمات مدیریتی

۶۱

لیست محل خدمت کارکرد

۱۸

دیسکت بانک

۴۰

لیست مزایا

۶۲

لیست ماموریت ها

۱۹

تجمیع دیسکت های بانک

۴۱

لیست کسورات

۶۳

لیست مرخصی ها

۲۰

دیسکت تامین اجتماعی

۴۲

لیست وام ها

۶۴

دريافت و ارسال پيامک با کسر از پرسنل

۲۱

دیسکت خدمات درمانی

۴۳

دیسکت درمانی بازنشستگی

۶۵

لیست کاربران

۲۲

دیسکت سازمان بازنشستگی

۴۴

بستن فایل حقوقی

۶۶

به روزرسانی برنامه

۶۷

محاسبات معوقات و ديون مربوط به حقوق و کسورات پرسنل

انجام محاسبات کامل حقوق و معوقات و ديون (پرداخت هاي سنواتي) با امکان گزينش در آيتم های حقوق و کسورات، همچنين معوقه­گيری گروهی ساليانه ناشی از تغيير ضرايب حقوق و کسورات  به همراه گزارشات ترکيبي و يا مجزا، امکان تبديل معوقات به ديون و بر عکس و ….

۶۸

حق االتدريس پرسنل مدعو و غیر مدعو

محاسبات مربوط به حقوق و مزايای حق التدريس پرسنل،پايان نامه، مشاوره و … به تفکيک مراکز هزينه

۶۹

بازنشستگی وظيفه­بگيران

پرداخت حقوق و مزایای مربوط به بازنشستگان، ورثه­بگيران، همراه با قابليت دريافت خودکار احکام از سازمان بازنشستگي و نيز توليد ليست و ديسکت هاي مربوطه

۷۰

پرداخت های خارج از حقوق

پرداخت های موردی و خارج از حقوق نظير عيدي، سنوات به همراه گزارشات و ديسکت هر پرداخت

۷۱

گزارشات حقوق و دستمزد

روکش سند ليست حقوق به تفکيک پرسنل، انواع استخدام، رسمی و پيمانی، مراکز هزينه و پروژه ها

۷۲

ارتباط با نرم افزار مالی

امکان صدور خودکارتفکيکی سند حقوق همراه با ثبت های بودجه­ای و ارسال به واحد اعتبارات مالی

۷۳

کارتابل حقوق پرسنل

هريک از پرسنل با مجوز امور مالی امکان مشاهده گزارشات حقوق خود و يا پرسنل مراکز هزينه را دارد.

۷۴

یکپارچگی خودکار اطلاعات

توانائی انتقال خودکار اطلاعات حقوق برروی سرور اتوماسيون وب

۷۳

پشتيبانی از نظام های حقوقی

قانون های پرداخت استخدام کشوری, خدمات کشوری, هيأت علمی, غير علمی, بازنشستگی و قراردادی

۷۴

پشتيبانی از سازمان های مرتبط

اداره خزانه, سازمان های تأمين اجتماعی, خدمات درمانی, یازنشستگی, ماليات, بانک ها و…

     

هم اکنون، با ما در ارتباط باشید...!

تماس بگیرید

66086682 21 98+

66158975 21 98+

66158968 21 98+

آدرس ایمیل

info@matrisnegar.ir